Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een MR. De MR van De Vierambacht bestaat uit vier personeelsleden en vier ouders. De rol van de MR op school is meepraten over het schoolbeleid. De MR vergadert acht keer per jaar en overlegt hierbij met de directeur, Stefan van der Weiden. De overleggen gaan over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs en het formatieplan. Leden van de MR kunnen zelf actief onderwerpen naar voren brengen die ze zouden willen bespreken. Over sommige onderwerpen adviseert de MR de directie. Over andere onderwerpen moet de directie van De Vierambacht eerst instemming van de MR krijgen voor een besluit genomen kan worden. Dit is allemaal vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen.

Contact: mr@devierambacht.nl